Browsing: Tin thị trường

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì, tinh giản biên chế tác động tới cải cách tiền lương, giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế để cải cách hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức viên chức. Công tác này có tác động lớn, giúp tạo điều kiện nâng lương cho đội ngũ, tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn để tạo nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Công tác này sẽ còn được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới…

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Bộ này vừa ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/rối loạn tâm thần thường gặp. Mỗi trường hợp giám định pháp y tâm thần thông thường có 03 giám định viên tham gia. Trường hợp phức tạp trong việc xác định bệnh, đánh giá năng lực hành vi, có sự tham gia của nhiều chuyên khoa khác nhau.