Cơ hội gia tăng hoạt động phát hành trái phiếu ra công chúng

Nghị định 65/2022/NĐ-CP với những điều khoản mới được bổ sung theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch cho hoạt động phát hành và giao dịch với trái phiếu riêng lẻ đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu. Thời gian tới cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục khuyến khích sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng để thị trường trái phiếu phát huy tốt hơn nữa vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Xem tiếp